Huisregels in Hotel Bella Vista

Hotel Bella Vista hanteert verschillende huisregels. Op deze pagina kunt u lezen welke regels dat zijn. Sommige huisregels zijn wettelijke beperkingen, andere huisregels zijn specifiek voor het hotel.

Bij een verblijf in het hotel gaat u akkoord met deze huisregels.

Het is verboden om...

  • Te roken, drugs te gebruiken of lachgasballonnen te gebruiken in het hotel.
  • U overtreedt de wet als u rookt binnen het hotel of drugs gebruikt. Bij constatering dient u het hotel te verlaten zonder recht op terugbetaling. Tevens zal bij roken in de kamer een extra schoonmaakvergoeding van € 150,00 in rekening worden gebracht.
  • Lachgas mag binnen het hotel niet gebruikt worden. Bij constatering dient u het hotel te verlaten zonder recht op terugbetaling.
  • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. 

  • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het hotel. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk worden gesteld voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten
  • Het ontvangen van bezoek zonder toestemming van het hotel
  • Brandmeldsystemen zodanig te behandelen dat er storingen ontstaan door bijvoorbeeld het losdraaien of blokkeren van rookmelders. Voorrijkosten van de brandweer zullen één-op-één doorberekend worden, evenals boetes voor het onklaar maken van brandmeldsystemen. Bedenk hierbij ook dat u uzelf en andere in gevaar brengt. 
  • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie van het hotel